Ønsker sammenhengende tjenester ved alvorlige livshendelser

Regjeringens digitaliseringsstrategi peker på behovet for samordning og samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer for å utløse flere gevinster av digitaliseringen. Det er valgt ut syv livshendelser der det skal utvikles sammenhengende tjenester med utgangspunkt i innbyggers behov.

Helse- og omsorgsdepartementet koordinerer hendelsen Å ha et alvorlig sykt barn, og vil gi
Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide en behovsbeskrivelse som grunnlag for videre
arbeid.

Link
Vil vite mer om kunstig intelligens

Helsedepartementet har bedt Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Statens legemiddelverk om at de sammen med sektoren kartlegger hvilke muligheter og utfordringer som bruk av kunstig intelligens medfører.

Oppdraget er et utredningsoppdrag i forbindelse med ny nasjonal helse- og sykehusplan.

Link
Lager kostnadsutvalg for e-helse

Helse- og omsorgsdepartementet gir Direktoratet for e-helse i oppdrag å etablere et teknisk beregningsutvalg for nasjonale e-helseløseninger. Oppdraget er beskrevet i 4. tilleggsbrev for direktoratet, og gir ikke så mange flere detaljer.

Link
WHO gir råd om digitale helseintervensjoner

Verdens helseorganisasjon (WHO) har lansert sine første anbefalinger for hvordan helsesektoren kan vurdere og ta i bruk e-helseintervensjoner.

– Digital helse er ikke en mirakelkur. Verdens helseorganisasjon jobbar for å sikre at digitale løsninger blir brukt så effektivt som mulig. Teknologien skal hjelpe helsearbeidere og pasientar slik at tjenestene blir bedre og mer effektive, sier WHOs Chief Information Officer Bernardo Mariano.

Les pressemeldingen eller hele anbefalingen. Også Folkehelseinstituttet omtaler saken.

Link
Helsenæringsmeldingen er klar

– Gevinstene ved et samarbeid mellom helsenæringen og det offentlige kan bli som et kinderegg for Norge: Pasientene får et bedre tilbud, helsetjenesten blir mer effektiv og bærekraftig, og vi får en fremvekst av en kunnskapsrik næring som bidrar med lønnsomme arbeidsplasser, sier helseminister Bent Høie.

Les meldingen hos regjeringen.no

Link
Tettere oppfølgning med bruk av videokonsultasjoner

– Pasientene gir uttrykk for at de setter pris på å slippe de lange reisene til behandling. For noen er det også tryggere å samhandle i sitt eget miljø, forteller Grete Tørres. 

Finnmarkssykehuset kombinerer behandling ved poliklinikken og bruk av Skype. Fordelen er tettere oppfølging og bedre kontinuitet, samtidig som terapeuten bli mer tilgjengelig, leser vi i nyhetssaken hos Finnmarkssykehuset.

Link
Ønsker digitalisering innen patologi

BigMed-prosjektleder Thomas Smedsrud påpeker at vi har behov for investeringer for å utnytte kunstig intelligens.

- For hvert år som går kommer ny teknologi som krever flere investeringer, og det blir ikke lettere å ta igjen gapet til de som er flinkest på området. Vi kan godt snakke høyt og mye om AI og fremtiden, men uten investeringer i grunnleggende IT, blir det med praten og kronikkene, skriver Smedsrud i en kommentar i Dagens Perspektiv.

Link
Staten og KS ønsker felles journalløsning i kommunene

Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag å igangsette et forprosjekt for en ny elektronisk pasientjournalløsning for kommunalhelsetjenesten.

– Kommunene, KS og staten er enige om behovet for en felles digital journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester. Vi starter nå arbeidet med et felles system som vil ta oss et stort skritt nærmere målet om «Én innbygger – én journal», sier helseminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Oppdraget er beskrevet i et tillegg til tildelingsbrevet.

Link
– De ansatte må involveres i digitalisering

– Engasjement for digitale hjelpemidler som snur om på arbeidshverdagen, kommer når ansatte ser at nyvinningen spiller på samme lag som dem. Da må bruken være enkel, og gevinstene lette å se for brukeren.

Det skriver Jon Harald Kaspersen, forskningssjef i Sintef, i en kommentar om digitalisering i Dagens Næringsliv.

Link
Pasientene kjempefornøyde med avstandsoppfølgning

Lege Sigurd Sørås Jonassen ved Legene på Sinsen er en av legene som hjelper til med å utstyre pasientene med nettbrett og medisinsk måleutstyr som blodtrykks­apparat, blodsukkermåler, pulsoksymeter, vekt og termometer. Han var skeptisk i starten, men er blitt veldig positiv etterhvert.

– Med denne oppfølgingen gjør de daglige målinger. De lærer også en hel del om sin egen sykdom og blir bedre i stand til å vurdere sitt eget funksjonsnivå, sier Jonassen til Fagbladet Journalen.

– En av mine pasienter isolerte seg inne i nesten ett år. Nå føler vedkommende seg trygg nok til å gå på eldresenteret flere ganger i uken, sier han i artikkelen.

Link
Johan Ronæs fra skatt til helse

Etter å ha vært med på å bygge opp blant annet skatteetatens innbyggertjenester, så skal nå Johan Ronæs lede Norsk Helsenett (NHN).

– Jeg ser på Norsk helsenett som et av landets aller fremste IKT-selskaper, og det er spennende å få lede utviklingen av virksomheten videre i tiden som kommer. I tillegg motiveres jeg av samfunnsoppdraget med å legge til rette for sikker deling av person- og helseopplysninger for å skape gode, trygge og innovative innbyggertjenester. Helsetjenesten skal forenkles gjennom digitalisering, og det vil jeg være med på, uttaler Johan Ronæs hos digi.no.

Link
124 millioner til digitaliseringsprosjekter

DigiHelsestasjon er et av prosjektene som får digitaliseringsstøtte. Prosjektet vil gi sikker digital dialog med helsestasjoner og blant annet gjøre det mulig å bestille timer på nett.

– Det blir etter hvert slutt på innkallinger per post. Brev og skjemaer blir erstattet med digitale løsninger på helsenorge.no. Både brukerne og kommunene vil tjene på dette tiltaket, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Se oversikt på sidene til Difi.

Link
Ole Frithjof Norheim ny leder av bioteknologirådet

– Jeg er veldig glad for å ha blitt utnevnt og ser frem til spennende utfordringer. Bio- og genteknologi former fremtiden, og gir enorme muligheter for velferd, sier Ole Frithjof Norheim til Dagens Medisin.

Bioteknologirådet skal bidra med informasjon til publikum og forvaltningen, og fremme debatt omkring de etiske og samfunnsmessige konsekvensene ved bruk av moderne bioteknologi.

Link
Som å vurdere et hopp før man når hoppkanten

– Hvis du syns du har for mange venner kan du engasjere deg i å ta bort tilbud i spesialisthelsetjenesten, endre funksjonsfordeling mellom sykehus og engasjere deg i Nye metoder.

Det sa Helse Vests fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse Vest sitt foredrag om erfaringene fra Nye metoder på Dagens Medisins fagseminar om prioritering i helsetjenesten. Han påpekte blant at kunnskapsgrunnlaget for nye metoder ofte er svært svake.

Link
Ønsker seg GDPR-tilpassede forskningsdatabaser

– Det trengs gode tekniske løsninger som bygger jussen inn i systemene, slik at medisinske forskerne og andre som benytter systemene ikke trenger å tenke så mye på jussen, men kan konsentrere seg om forskningen sin. Det vil være den beste måten å løse dette på, sier forsker og jurist Heidi B. Bentzen til Dagens Medisin.

Mange forskningsdatabaser oppfyller ikke EU-reglene for deling av forskningsdata. Nå trengs nye tekniske løsninger slik at medisinske forskere ikke trenger å tenke på juss, mener Bentzen.

Link
Bekymret over manglende tilgang til kritiske opplysninger

I en fersk undersøkelse gjennomført av TNS Kantar Gallup om e-ehelse oppgir 53 prosent av et landsrepresentativt panel at de er bekymret for at de digitale helseopplysningene deres ikke er tilgjengelige for helsepersonell i en akutt situasjon.

– Tidligere opplevde vi at innbyggerne trodde at helsepersonell visste mer enn de faktisk gjorde. Jeg tenker at denne undersøkelsen viser at innbyggerne nå er mer opplyste. De har fått med seg at informasjonsflyten er for dårlig og er bekymret over dette, sier Bergland om funnene til Dagens Medisin.

Link
– Risiko for feilmedisinering med multidose

Tjenesten med medisindispensere og bruk av multidose i hjemmesykepleien bør revideres. Dette er konklusjonen i forskningsprosjektet Min medisin.

– Informasjonen på multidoseposene er vanskelig å lese, og posene er skjøre og vanskelige å åpne for noen. Mange har opplevd å miste tabletter på gulvet når de har åpnet posene. I tillegg får ikke brukerne informasjon om hvilke medisiner de tar, om de skal tas før eller etter måltid eller om bivirkninger, for å nevne noe, sier forsker Kristine Holbø i en nyhetssak hos SINTEF. Saken er også omtalt hos NRK.

Uavhengig av dette, så har Legemiddelverket varslet tilsyn av multidose-leverandører.

Link
Leger dokumenterer med private mobiler

– Dette skjer hver dag, over alt, hele tiden. Når det haster å konsultere kolleger for å kunne gi korrekt behandling, ser vi oss nødt til å bruke egen mobil til å ta bilder for eksempel av pasientskader eller av røntgenbilder, forklarer Foretakstillitsvalgt Anniken Riise Elnes i Yngre legers forening. Les saken hos NRK. OUS-direktør Bjørn Eriksten forteller at pasientsikkerhet kommer først ved behov for raske løsninger.

Link
Ønsker mer forskning på gravide

Kunnskapshullet om kvinnehelse krymper stadig. Men gravide kvinner sitter fortsatt i hullet, skriver vitenskapsskribent og leksikonredaktør Marit Simonsen i en kommentar hos Aftenposten.

– I praksis må også mange kvinner lide seg gjennom svangerskap unødig fordi behandlingstilbudet for gravide med astma, migrene, diabetes, epilepsi og psykiske lidelser er begrenset. Kvinnen alene gis ansvaret for å veie egen lidelse opp mot en potensiell, men ukjent fare ved medisinen, skriver Simonsen.

Link
Nekter å sende flere legemiddellister på faks

– Boikotten er en reaksjon på at man ennå ikke har klart å lage en e-reseptløsning for multidose, mens all annen reseptskriving skjer elektronisk, sier leder Gunnar Ramstad i Hordaland legeforening i en nyhetssak hos NRK. Direktoratet for e-helse har startet gjennomføring av prosjektet Multidose i e-resept, som skal sørge for elektronisk ordinasjon også til multidose, og håper å kunne pilotere løsningen snart for legene.

Link
Datatilsynet ønsker mer felles forståelse av personvern

– Det er uheldig når ulike regelverk for personvern og datasikkerhet tolkes forskjellig internt ved OUS og på tvers av ulike helseforetak. Interne forhold må løses internt, men vi ønsker å bidra til bedre systemer og felles tolkning nasjonalt, sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet til Dagens Medisin.

Link
Høie får skryt for mange kvinnelige direktører

Kvinneandelen blant kvinnelige sykehusdirektører har steget fra 10% til 45% på bare to år. I en kommentarartikkel i Dagens Medisin kan vi lese at han får skryt fra både Sykepleierforbundet, Legeforeningen og Fagforbundet.

Link
Kan ny teknologi være skadelig?

– Det er nødvendig at både myndigheter, de som driver helse- og omsorgsaktiviteter samt utøvere i leverandørbransjen, tar inn over seg at helhetlig risikostyring må være en integrert del av både tilsyn, innkjøp, drift og produktutvikling, skriver Rune Winther og Geir Sverre Braut i en kronikk i Dagens Medisin.

Link
Bestiller prøver uten nytte

En ny norsk kvalitativ studie studerer legers forhold til overdiagnostikk. Leger er opptatt av å møte pasientenes behov, og innrømmer at en del prøver bestilles uten at det kan forventes noen nytte. – Det er veldig tankevekkende at vi bestiller undersøkelser som vi vet at ikke vil komme til nytte. Vi handler mot bedre viten. Vi tør ikke la være, sier førsteforfatter Opdal til Dagens medisin. Les gjerne forskningsartikkelen også!

Link
– Helse-Norge herjes av manglende digitalisering

Gamle systemer og manglende standarder gjør informasjonsflyten elendig. Trolig er tusenvis av årsverk rundt om i Helse-Norge bundet opp i meningsløs, ineffektiv tid ved skannerne, skriver TUs Jan M. Mobeg i en kommentar hos Teknisk Ukeblad.

Link
Kan ny teknologi endre arbeidsprosessene til det bedre?

Til tross for velbegrunnet skepsis håper vi å lære av andres feil, at vi lytter klokt til Riksrevisjonens kritikk i Danmark og sørger for å være godt forberedt. Hvis Helseplattformen lykkes, kan ny teknologi bidra til å endre arbeidsprosesser til det bedre. Det hviler et ansvar på regionen. Det skriver leder i Sør-Trøndelag legeforening Lindy Jarosch-von Schweder om helseplattformen hos Dagens medisin.

Link
Helseplattformen er et riktig valg

Medieoppslag de siste dagene kan skape et inntrykk av at Trondheim kommune er i tvil om valg av løsning og leverandør til Helseplattformen. Dette stemmer ikke. Vi står fullt og helt bak prosjektet Helseplattformen og valget av Epic som leverandør, skriver Helge Garåsen, kommunaldirektør for helse og velferd i Trondheim kommune i Dagens medisin. Også NRK Dagsnytt har saken på radio.

Link
«Forskning viser» – eller gjør den det?

Studiene må vurderes ut fra holdbarhet, gyldighet og kvalitet. Men hvordan skiller vi mellom god og dårlig forskning, spør ansvarlig redaktør i forskning,ni Nina Kristiansen. Hos Kommunal rapport kan du få en kjapp innføring i hvordan du vurderer forskning.

Link