Ønsker sammenhengende tjenester ved alvorlige livshendelser

Regjeringens digitaliseringsstrategi peker på behovet for samordning og samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer for å utløse flere gevinster av digitaliseringen. Det er valgt ut syv livshendelser der det skal utvikles sammenhengende tjenester med utgangspunkt i innbyggers behov.

Helse- og omsorgsdepartementet koordinerer hendelsen Å ha et alvorlig sykt barn, og vil gi
Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide en behovsbeskrivelse som grunnlag for videre
arbeid.

Vil vite mer om kunstig intelligens

Helsedepartementet har bedt Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Statens legemiddelverk om at de sammen med sektoren kartlegger hvilke muligheter og utfordringer som bruk av kunstig intelligens medfører.

Oppdraget er et utredningsoppdrag i forbindelse med ny nasjonal helse- og sykehusplan.

Lager kostnadsutvalg for e-helse

Helse- og omsorgsdepartementet gir Direktoratet for e-helse i oppdrag å etablere et teknisk beregningsutvalg for nasjonale e-helseløseninger. Oppdraget er beskrevet i 4. tilleggsbrev for direktoratet, og gir ikke så mange flere detaljer.

WHO gir råd om digitale helseintervensjoner

Verdens helseorganisasjon (WHO) har lansert sine første anbefalinger for hvordan helsesektoren kan vurdere og ta i bruk e-helseintervensjoner.

– Digital helse er ikke en mirakelkur. Verdens helseorganisasjon jobbar for å sikre at digitale løsninger blir brukt så effektivt som mulig. Teknologien skal hjelpe helsearbeidere og pasientar slik at tjenestene blir bedre og mer effektive, sier WHOs Chief Information Officer Bernardo Mariano.

Les pressemeldingen eller hele anbefalingen. Også Folkehelseinstituttet omtaler saken.

Helsenæringsmeldingen er klar

– Gevinstene ved et samarbeid mellom helsenæringen og det offentlige kan bli som et kinderegg for Norge: Pasientene får et bedre tilbud, helsetjenesten blir mer effektiv og bærekraftig, og vi får en fremvekst av en kunnskapsrik næring som bidrar med lønnsomme arbeidsplasser, sier helseminister Bent Høie.

Les meldingen hos regjeringen.no

Tettere oppfølgning med bruk av videokonsultasjoner

– Pasientene gir uttrykk for at de setter pris på å slippe de lange reisene til behandling. For noen er det også tryggere å samhandle i sitt eget miljø, forteller Grete Tørres. 

Finnmarkssykehuset kombinerer behandling ved poliklinikken og bruk av Skype. Fordelen er tettere oppfølging og bedre kontinuitet, samtidig som terapeuten bli mer tilgjengelig, leser vi i nyhetssaken hos Finnmarkssykehuset.

Ønsker digitalisering innen patologi

BigMed-prosjektleder Thomas Smedsrud påpeker at vi har behov for investeringer for å utnytte kunstig intelligens.

– For hvert år som går kommer ny teknologi som krever flere investeringer, og det blir ikke lettere å ta igjen gapet til de som er flinkest på området. Vi kan godt snakke høyt og mye om AI og fremtiden, men uten investeringer i grunnleggende IT, blir det med praten og kronikkene, skriver Smedsrud i en kommentar i Dagens Perspektiv.

Staten og KS ønsker felles journalløsning i kommunene

Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag å igangsette et forprosjekt for en ny elektronisk pasientjournalløsning for kommunalhelsetjenesten.

– Kommunene, KS og staten er enige om behovet for en felles digital journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester. Vi starter nå arbeidet med et felles system som vil ta oss et stort skritt nærmere målet om «Én innbygger – én journal», sier helseminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Oppdraget er beskrevet i et tillegg til tildelingsbrevet.

– De ansatte må involveres i digitalisering

– Engasjement for digitale hjelpemidler som snur om på arbeidshverdagen, kommer når ansatte ser at nyvinningen spiller på samme lag som dem. Da må bruken være enkel, og gevinstene lette å se for brukeren.

Det skriver Jon Harald Kaspersen, forskningssjef i Sintef, i en kommentar om digitalisering i Dagens Næringsliv.

Pasientene kjempefornøyde med avstandsoppfølgning

Lege Sigurd Sørås Jonassen ved Legene på Sinsen er en av legene som hjelper til med å utstyre pasientene med nettbrett og medisinsk måleutstyr som blodtrykks­apparat, blodsukkermåler, pulsoksymeter, vekt og termometer. Han var skeptisk i starten, men er blitt veldig positiv etterhvert.

– Med denne oppfølgingen gjør de daglige målinger. De lærer også en hel del om sin egen sykdom og blir bedre i stand til å vurdere sitt eget funksjonsnivå, sier Jonassen til Fagbladet Journalen.

– En av mine pasienter isolerte seg inne i nesten ett år. Nå føler vedkommende seg trygg nok til å gå på eldresenteret flere ganger i uken, sier han i artikkelen.