Ønsker sammenhengende tjenester ved alvorlige livshendelser

Regjeringens digitaliseringsstrategi peker på behovet for samordning og samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer for å utløse flere gevinster av digitaliseringen. Det er valgt ut syv livshendelser der det skal utvikles sammenhengende tjenester med utgangspunkt i innbyggers behov.

Helse- og omsorgsdepartementet koordinerer hendelsen Å ha et alvorlig sykt barn, og vil gi
Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide en behovsbeskrivelse som grunnlag for videre
arbeid.

23/09/2021